Sheshi në qendër të qytetit dhe Tkalča 20. Maj 2017. Foto: Katarina Kanceljak
[id envira-gallery = = 55344]